Personálny audit

Pojem audit pochádza z latinského slova počúvanie. Počúvanie v našej práci znamená sústrediť sa na vašu potrebu zmeny v spoločnosti, vnímať aj tie najmenšie detaily, ktoré vám môžu pomôcť pri ceste k úspešnej spoločnosti s úspešnými zamestnancami. V personálnej oblasti predstavuje pojem personálny audit analýzu súčasného stavu ľudských zdrojov v spoločnosti. Tá pozostáva zo zmapovania silných i slabých stránok vašich zamestnancov, rozanalyzovania skutočností, ktoré môžu pomôcť k tomu, aby vaši zamestnanci pracovali efektívnejšie a boli spokojnejší. Na základe týchto zistení sa následne definujú potreby spoločnosti v oblasti ďalšieho vzdelávania zamestnancov, zmeny v organizačnej štruktúre, vytvorenia či zrušenia pracovných miest alebo v ďalších oblastiach.

Cieľ: Personálny audit je dôležitý v prípade ak cítite, že vo vašej organizácii je potrebná zmena. Naša spoločnosť FIDUCIA, spol. s r. o.  má dlhoročné skúsenosti s realizáciou personálnych auditov v rôznych druhoch firiem. Pri jeho realizácii sa zameriame na ľudské zdroje a na základe detailnej analýzy vyvodíme závery, ktoré budú prínosom pre budúcnosť vašej spoločnosti.

Medzi najväčšie prínosy realizácie personálneho auditu zaraďujeme:

  • presnejšie nastavenie rozvojových potrieb vašich zamestnancov
  • definovanie osobnostného potenciálu vašich zamestnancov
  • lepšie využívanie silných stránok vašich zamestnancov
  • nastavenie individuálnej formy nepeňažnej motivácie v spoločnosti
  • identifikovanie manažérskeho potenciálu zamestnancov
  • určenie osobnostných požiadaviek pre jednotlivé pracovné pozície
  • objektívnejšie hodnotenie práce vašich zamestnancov
  • získanie kvalifikovanej spätnej väzby pre zamestnancov, ktorá smeruje k cielenejším individuálnym plánom rozvoja

Prínos pre vašu spoločnosť: Personálny audit docieli to, že presne budete vedieť čo je potrebné zmeniť na to aby zamestnanci pracovali efektívnejšie, rýchlejšie a boli pri výkone práce úspešnejší. Zistíte aká štruktúra zamestnancov a v akom počte je potrebná, s akými vlastnosťami, kvalifikáciou či zručnosťami. V rámci výstupov uvedieme koncepčné strategické zmeny i tréningové plány. Rozsah realizácie tréningových a vzdelávacích potrieb sa stanovuje podľa vašich požiadaviek.

Novinky
Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na upravenie služby k...

Čítať viac
Rozšírená psychodiagnostika

Rozšírená psychodiagnostika V rámci snahy o poskytnutie komplexného p...

Čítať viac
Sme víťazi RecruitrankAwards 2014!

Sme víťazi RecruitrankAwards 2014! Spoločnosť FIDUCIA,spol. s r.o. získala 1....

Čítať viac
Referencie